Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Διεύθυνση της Γραμματείας καθώς και από το Αρχείο του
Πρωτοδικείου Σπάρτης.

Α) Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραμματείας (2ος όροφος), τηλέφωνο : 27310 93902 και email: α)
protspartis@protodikeio-spartis.gov.gr και β) protspartis@gmail.com,
εκδίδονται τα κάτωθι πιστοποιητικά:

1)   Γενικές βεβαιώσεις- πιστοποιητικά (Εκδίδεται με κατάθεση αίτησης) (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
2)   Σφραγίδα-Χάγης - Apostille – Σχετικά
3)   Σφραγίδα Χάγης – Apostille (Δικαιολογητικά)

Για την έκδοση των ανωτέρω 2. και 3. απαιτείται:
1.   Αίτηση για Επισημείωση Χάγης (Apostille) (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
2.   Μεγαρόσημο 3 € από Δικηγορικό Σύλλογο
3.   Παράβολο 10 € είτε από Δ.Ο.Υ. στον κωδικό: 1420389001, είτε ηλεκτρονικά στο e-paravolo, για χρήση από το Φορέα Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κατηγορία Παραβόλου: Επισημείωση Χάγης(1961) και
4.   Το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, για επισήμανση, εγγράφου (αν είναι Ποινικό Μητρώο, ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης, να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπαλλήλου από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του)


Β) Από το ΑΡΧΕΙΟ του Πρωτοδικείου  (2ος όροφος)
, τηλέφωνα : 2731093914 – 2731093904 και email: protspartis@gmail.com, εκδίδονται τα κάτωθι πιστοποιητικά :

1.  Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης (Εκδίδεται με κατάθεση αίτησης και Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
Από 01-03-2013 αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι το οικείο Ειρηνοδικείο) (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
2.  Προσβολής Κύρους Διαθήκης  (Εκδίδεται με κατάθεση αίτησης) (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
3.  Αποποίησης – Αμφισβήτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ) (Εκδίδεται με κατάθεση αίτησης και Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών) - Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ) (Εκδίδεται με κατάθεση αίτησης και πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών)
4.  Ενδίκων Μέσων κατά Πολιτικών Αποφάσεων ή Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
5.  Καταχώρησης Σωματείων (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
6.  Μη Προσβολής Αρχαιρεσιών Σωματείων (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
7.  Δικαστικής Συμπαράστασης  (Τα υπ’ αριθμ.: 4 – 7 πιστοποιητικά, εκδίδονται με κατάθεση αίτησης) ( ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
8.  Μη λύσεως γάμου  (Εκδίδεται με κατάθεση αίτησης και Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης)
(ΕΝΤΥΠΟ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΕΔΩ)
(ΕΝΤΥΠΟ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΛΟΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΔΩ)
10. Πορείας υποθέσεων Πρωτοδικείου (ΕΝΤΥΠΟ ΕΔΩ)
11. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ( Μη Πτώχευσης – εκκαθάρισης – αίτησης για πτώχευση κλπ., Συνδιαλλαγής – Εξυγίανσης – Αναγκαστικής Διαχείρισης, Ειδικής Εκκαθάρισης) (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)